sapar

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego 
 
§ 1 Postanowienia wstępne
 
 1. Sklep internetowy SAPAR​ , dostępny pod adresem   internetowym sapar.pl , ​prowadzony jest przez Robert Sapieżyński prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Sapar, wpisaną do         Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez    ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 524-244-99-47, REGON 015324260
  
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb   zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.
 
§ 2 Definicje

 1. ​Sprzedawca ​- osoba fizyczna p​rowadząca działalność gospodarczą pod firmą   P.P.H Sapar Robert Sapieżński, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności         Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP       524-244-99-47, REGON 015324260

 2. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,    wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  internetowym sapar.pl

 5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub         większej liczby środków porozumiewania się na odległośćdochwili zawarciaumowy  włącznie.

 6. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu   lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 9.Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie  Konta.

10.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający   złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz   określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez   Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustaleniai modyfikacji danych  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.Produkt ​- dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między   Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę   Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie    usług i umowę o dzieło.
 
§ 3 Kontakt ze Sklepem
 
 1. Adres Sprzedawcy: 03-612 Warszawa ul. Błędowska 5/2
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sapar.pl 
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 796246330 
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PKO BP  53 1020 1042 0000 8202 0427 2381 
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów   telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 - 15:00
 
§ 4 Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania   zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies,,

d. zainstalowany program FlashPlayer.
 
§ 5 Informacje ogólne
 
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi   odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub        niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

2. Przeglądanie części asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe   jest  po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu oraz przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację  Zamówienia. 
 

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutt             ( uwzględniają podatek VAT).
 
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt     oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w   tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas     nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie     płatności za okres rozliczeniowy.

6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na     wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o      sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,            dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w    opisie Produktu.
 
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest       podanie następujących danych:
 
 - Imię i Nazwisko
 - Adres
-  Adres e-mail
-  Numer telefonu
-  Nip
-  Dane firmy


2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w    Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podaniaprzyczyny i bez ponoszeniaz tego    tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do    Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie    na adresy podane w § 3.
 
§ 7 Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:

  1. zalogować się do Sklepu ​(opcjonalnie)​;

  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do  koszyka” ​​; 

  3. zalogować się;

  4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz   potwierdzić zamówienie,

  5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatnościi w zależności od sposobup łatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego   Produktu:

 a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,

 b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

 c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: wskazanym na stronie sklepu.

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 a. Płatność przy odbiorze

 b. Płatność za pobraniem

 c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 d. Płatności elektroniczną.

 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności   znajdują się za stronach Sklepu.
 
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po    uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w  Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz    jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez          Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail ,sms lub telefonicznie na podany w trakcie składania  Zamówienia adres poczty elektronicznej lub nr. telefonu Klienta, która zawiera co najmniej   oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji      oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta          powyższej wiadomości e-mail , sms lub telefonicznie zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a          Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta: 

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych , Klient  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia    zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorzeprzesyłki, Klient obowiązany jestndodokonania  płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać    płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o     gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie      wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem     ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania    amówienia.
  5. a.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem      dostawy jest najdłuższy podany termin.

 b.  W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma   możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich    Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

 a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności         elektroniczne  - od dnia uznania rachunku bankowego  Sprzedawcy.

 b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia   zawarcia Umowy Sprzedaży,

6. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy           
doodbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do      odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie    stosownej wiadomości e-mail, sms lub telefonicznie na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty  elektronicznej lub nr. telefonu Klienta.
 
7. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient     ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ichgotowościdoodbioru) lub     też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

8. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w     następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności    elektroniczne  - od dnia uznania rachunku bankowego    Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od    dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 
 
 
9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej,

10. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi   pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty  dostawy”oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta   woli związania się Umową Sprzedaży. 

11. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. 
 
§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zarówno Klient,jak i Spzedawca moga rozwiązać umowę o swiadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2. Strony mogą rozwiazać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złozenie stosownego oświadczenia woli.
  Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą  elektroniczną poprzez przesłanie     
  oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. 
 
 
§ 11 Reklamacja i gwarancja
 
 
 
 
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad. 
 
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo   do reklamacji.

 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogąelektroniczną na podane w niniejszym   Regulaminie adresy Sprzedawcy. 
 
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym       datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w   związku z wadą towaru. 
  
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres           …………………………………….. 

 7. Sprzedawca niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.
 

 
§ 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym
 
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu      internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu     internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,a jeżeli Klient wyrazi na to    zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy     przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane     osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu    przesyłki na zlecenie Administratora.

b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności       elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane daneosobowe     Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie    internetowym. 

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w    Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje    brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 
 
§ 13 Postanowienia końcowe
 
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych   przyczyn to jest:zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatnościi dostaw- wzakresie,    w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej     zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie        powszechnie obowiązujące przepisy prawapolskiego, wszczególności: Kodeksucywilnego;       ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o       ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i      dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwemunijnej platformy            internetowej ODR dostępnej pod adresem: ​http://ec.europa.eu/consumers/odr/​.